Komplexné riešenia ekonomiky spoločností – Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV ponúka širokú škálu funkcií, ktoré prinášajú skvelé príležitosti pre obchodné procesy podporujúce nasadenie a zvyšovanie obchodnej produktivity v rámci organizácie. Zákazníci, ktorí majú zakúpené riešenia Microsoft Dynamics NAV, sa môžu rozhodnúť, či nasadia základný balík (Starter Pack), alebo úplnú funkcionalitu (Extended Pack) prostredníctvom klienta Microsoft Windows pre Microsoft Dynamics NAV, webového klienta pre Microsoft Dynamics NAV, alebo architektúry portálu Microsoft Dynamics NAV Portal pre Microsoft SharePoint (býva označovaný tiež ako Microsoft Dynamics NAV SharePoint Client) vždy pomocou rovnakých typov používateľov. 
VIAC

Riadenie obchodu – maloobchodné reťazce (Retail)

Riešenie NAVRetail je založené na modernom podnikovom riešení od spoločnosti Microsoft, Microsoft Dynamics NAV. Koncepcia produktu Microsoft Dynamics NAV zaisťuje vyššiu produktivitu vašim zamestnancom a dlhšiu životnosť vašim systémom. Produkt je schopný rozširovať rozsah tak, aby zodpovedal rastu a pritom stále poskytoval pohľad do chodu spoločnosti potrebný k včasnej reakcii v neustále sa meniacom obchodnom svete.

Základný predpokladom pre efektívne riadenie obchodu sú konzistentné a okamžité informácie, ktoré vznikajú v informačnom systéme. Celý systém NAVReatail je komplexné centrálne riešenie, ktoré pokrýva špecifické požiadavky riadenia maloobchodu a distribučného skladu v reálnom čase. Všetky obchodné a prevádzkové procesy  majú podporu v NAVRetail od cenotvorby až po predaj konečnému spotrebiteľovi.

Každá funkcionalita systému NAVRetail je ovplyvňovaná parametrizáciou, ktorá používateľom umožňuje v maximálnej možnej miere aizovať rutinné procesy a tým znižovať aj mieru chybovosti pri spracovaní dokladov v systéme.

NAVRetail využíva bohaté možnosti prispôsobenia Microsoft Dynamics NAV a tým sa stáva pre používateľa mimoriadne prehľadným. Každý používateľ má na svojej pracovnej ploche len to čo potrebuje.

parametre1

Orientácia v systéme je jednoduchá a umožňuje obsluhu predajne zaškoliť do jej činností veľmi rýchlo.

NAVRetail pracuje na základe komplexnej parametrizácie a systemizácie tovarov, dodávateľov, predajných miest a ďalších parametrov. Umožňuje zaraďovať  tovary do skupín „reťazcov“. Reťazce sa na základe analýz začleňujú k jednotlivým predajným miestam na základe ich charakteristiky plochy, umiestnenia predajne, lokálnych požiadaviek na sortiment a pod. Táto správa je flexibilná a pružná podľa požiadaviek zákazníka.

bp1

bp2

NAVRetail dovoľuje nastavovať obchodné a logistické parametre dodávateľských kontraktov. V týchto podmienkach je možné nastavovať finančné aj objemové parametre tovarov a  objednávok.

bp3

bp4

NAVRetail má širokú podporu definovania predajných cien, akcií, akciových balíkov a nákupov na akciu. Cenovú politiku je možné nastavovať na celú sieť predajní naraz, na skupiny predajní alebo na vybranú predajňu. Podobne je možné definovať aj príslušnosť predajní k predajnej akcii, kde je možné priradiť predajnú akciu k vybranej predajni.

Uložiť

Proces nákupu začína už spracovaní požiadaviek na nákup z jednotlivých predajných miest. V NAVRetail je možné v tomto procese prepojiť s podpornými nástrojmi plánovania nákupu na báze BI (Business Intelligence ) riešenia.  NAVRetail na základe nastavení navrhne sortiment tovaru na nákup ako jeho požiadavku.

nakup1

Tento proces prípravy budúcich riadkov objednávok môže pracovať aj v aickom režime tak, že systém požiadavky vyplní v prednastavený čas a následne používateľ robí korektúry v prípade potreby.

Tieto požiadavky sa naďalej spracovávajú napr. konsolidáciou. Výsledkom konsolidácie je objednávka na dodávateľa. NAVRetail spracováva aj informácie o dňoch doručenia tovaru dodávateľmi a od tejto funkčnosti sa v systéme odvíjajú aj dátumy objednávok —rozvozové plány.

 

V procese spracovania prijímaného tovaru sa okrem bežnej funkcionality príjmu tovaru riešia aj situácie, ktoré umožňujú blokovať príjem tovaru, ktorý nebol objednaný.

Na základe porovnania objednaného a dodaného množstva v spojení s dátumami objednávok a príjmu je možné následne vyhodnotiť kvalitu a úplnosť plnenia objednávok. Týmto spôsobom manažéri nákupu vedia vyhodnotiť spoľahlivosť dodávateľov. Výsledkom komplexnej správy nákupu je zvýšenie obrátky zásob a tým zefektívnenie nákupu.

Významnou funkcionalitou NAVRetail je elektronické spracovanie faktúr, kde sa na základe nákupných príjemiek porovnávajú riadky faktúr. Systém aicky označí riadky faktúry kde sa nezhoduje dodané a fakturované množstvo alebo je rozdielna cena. Následne je možné takéto faktúry reklamovať u dodávateľa.

nakup3

Electronic Data Interchange (EDI) – elektronická výmena dát predstavuje modernú komunikačnú technológiu založenú na bezpapierovom obchodnom styku. EDI komunikácia slúži predovšetkým k aickému prepojeniu informačných systémov nezávislých obchodných partnerov. Tieto informačné systémy môžu pracovať na rôznych softwarových i hardwarových platformách. Úlohou EDI je prepojenie týchto systémov na základe štandardu pre výmenu správ ako je EDIFACT.

Podporované správy:

 • ORDERS (Objednávka)

 • DESADV (Avízo o odoslaní tovaru – dodací list)

 • RECADV (Potvrdenie príjmu tovaru)

 • RETANN (Oznámení o vrátení tovaru)

 • INVOIC (Faktúra)

 • REMADV (Avízo o platbe)

 • CONTRL (Kontrolná správa, potvrdenie doručenia a syntaktickej správnosti)

 • APERAK (Potvrdenie o prevzatí správy aplikáciou)

 • COMDIS (Obchodná námietka)

V systéme NAVRetail je možné chápať sklad nielen ako sklad predajného miesta, ale aj ako súčasť vnútornej logistiky riadenia obehu zásob. Časť tovarov je možné nakúpiť na centrálny sklad a následne ho distribuovať na predajné miesta vnútropodnikovou dopravou.

sklad1

V rámci tejto funkcionality je možnosť riešiť aj optimálne naplnenie prepravného prostriedku. Je možné využiť aj rozširujúcu štandardnú funkciu pre podporu logistiky ako je napríklad riadenie miest, regálov a políc s tovarom, vrátane riadenia podľa váhy a obsahu, prípadne evidenciu doby spotreby.

Riadenie skladu obsahuje podporu snímačov čiarového kódu pre príjem tovaru, výdaj tovaru a inventúru.

Funkcionalita Riadenia skladu umožňuje spracovávať rôzne doklady o narábaní so zásobami ako je napr. likvidácia tovaru po záruke, tovaru poškodeného s evidenciou zodpovednosti a schvaľovania skladových dokladov.

Rozšírenou funkcionalitou NAVRetail-u vo väzbe na EDI je aizované účtovanie príjmu tovaru od dodávateľa, kde je systém schopný na základe algoritmov kontroly identifikovať či je doklad správny a je možné ho aicky zaúčtovať. V prípade chyby systém takýto doklad označí a postúpi ho na ručnú kontrolu a zaúčtovanie používateľovi.

sklad2

Samozrejmosťou je kompletné spracovanie procesu inventúry pomocou scannerov.

Riadenie predaja je dôležitou časťou systému NAVRetail. Pokrýva funkcionalitu od definovania predajných cien a kampaní až po jeho vyhodnotenie.

NAVRetail obsahuje funkcionalitu na návrh predajných cien na základe cien aktuálnych, alebo na základe predpokladanej obchodnej marže. Používateľ  následne môže po kontrole voči aktuálnym nákupným cenám návrh prijať, alebo zmeniť.

predaj1

V systéme je obsiahnutá funkcionalita, ktorá aizovane zabezpečí generovania správnych cien pri zmene platnosti do registračných pokladníc v zmysle už nastavených parametrov v systéme. Tak isto je možné v prípade potreby urobiť mimoriadny export či už celého sortimentu predajne, alebo jeho časti.  Všetky tieto vygenerované ceny sú v systéme archivované. V prípade potreby kontroly  je možné rýchlo skontrolovať aká cena bola exportovaná do registračnej pokladnice.

Podľa rozsahu poskytovaných údajov s registračných pokladníc NAVRetail vie evidovať a vyhodnocovať poskytované dodatočné zľavy pridelené pri predaji. Týmto sa dajú získať informácie o predajni, ktorá poskytuje príliš veľa zliav na tovar s ohrozenou zárukou.

Popri všetkých týchto špecifických funkcionalitách je možné v plnom rozsahu používať štandardné funkcionality predaja a to je dodanie zákazníkovi a následná fakturácia či už jednotlivo po dodávkach, alebo sumárnou faktúrou za nejaké obdobie.

Táto funkcionalita využíva pokročilé analytické nástroje MS SQL servera resp. technológie PowerBI od spoločnosti Microsoft.
VIAC

.

Riadenie spoločností v agrosektore

V moderných agrospoločnostiach rastie potreba mať kvalitný podnikový informačný systém, preto sa aj v tejto oblasti Microsoft Dynamics NAV etabloval a naši klienti využívajú mnohé riešenia, ktoré boli dopracované na základe požiadaviek tohto segmentu ako sú napr.:

 • Viacero dátumov splatnosti faktúr

 • Evidencia majetku –evidencia parciel, mapy

 • Evidencia majetku – dotácie

 • Sledovanie investičných projektov

 • Konsolidácia

 • Prepojenie na systém váženia

 • Integrácia výpočtov nečistôt a vlhkosti pri výpočte netto váhy do procesu príjmu na sklad

 • Evidencia certifikátov a ich parametrov

Prepojenie sa systém sledovania chovu zvierat,

.

Systémy na podporu rozhodovania

Naša spoločnosť prináša pre našich zákazníkov riešenia na báze produktov od spoločnosti Microsoft. Nebojte sa pripojiť k našim zákazníkom, ktorý už tieto riešenia používajú.

Využite naše know-how v BI. Ponúkame silný tím expertov, dlhodobé skúsenosti, znalosti rôznych prostredí a bestpractices.

Riešenie Microsoft Power BI je vytvorená pre analytikov. Predstavuje kombináciu špičkových interaktívnych vizualizácií s prepracovaným integrovaným dotazovaním a modelovaním dát. Zostavy môžete vytvárať a publikovať v Power BI. Power BI vám umožní, aby ste ostatným mohli kdekoľvek a kedykoľvek ponúknuť dôležité aktuálne informácie.

V aplikácii Plocha Power BI môžete:

 • Získavať dáta – Power BI uľahčuje zisťovanie dát. Dáta môžete importovať z rôznych zdrojov. Po pripojení k dátovému zdroju môžete dáta formovať tak, aby zodpovedala vašim potrebám z hľadiska analýz a zostáv.

  r7

 • Vytváranie relácií a zdokonaľovanie dátového modelu o nové meradlá a formáty dát – Keď importujete dve alebo viac tabuliek, často medzi nimi potrebujete vytvoriť relácie. Plocha Power BI obsahuje dialógové okná pre správu a prezeranie relácií. V týchto dialógoch môžete použiť aické rozpoznávanie Plochy Power BI k hľadaniu a vytváranie relácií. Relácia môžete vytvárať sami. Úplne jednoducho môžete vytvárať vlastné podmienky a výpočty. Systém vám umožní upravovať formáty a kategórie dát kvôli väčšej vypovedacej schopnosti.

r8

 • Vytvárať zostavy – Power BI obsahuje Zobrazenie zostáv. Vyberte požadované polia, pridajte filtre, vyberte si z desiatok vizualizácií a formátujte zostavy pridaním vlastných farieb, stupníc a rôznych ďalších možností. Zobrazenie zostáv ponúka rovnaké nástroje na vytváranie zostáv a vizualizácie ako pri vytváraní zostáv na webe PowerBI.com

r9

r10

 • Ukladať zostavy – Na pracovnej ploche Power BI môžete svoju prácu ukladať ako súbor Plochy Power BI.

 • Nahrávať alebo publikovať zostavy – Zostavy, ktoré vytvoríte a uložíte na pracovnej ploche Power BI, môžete nahrávať na web Power BI. Môžete ich tiež publikovať v Power BI priamo z Plochy Power BI.

Reporting Services sú jedným z doplnkov verzií MS SQL Serverov. Bežným používateľom, ale aj dátovým analytikom umožňujú vytváranie prehľadných zostáv a reportov s možnosťou obohatenia o najrôznejšie grafické prvky, ukazovatele, mapy a pod., Ktoré je možné zakomponovať do existujúcich aplikácií, exportovať do externých súborov alebo SharePointu. Tento doplnok sa radí medzi tzv. Business intelligence nástroje – teda nástroje pre získavanie znalostí z dát, ktoré ďalej slúžia ako podpora pre rozhodovanie.

r11

r12

Vo verzii SQL 2014 sú potom jednou z niekoľkých najvýznamnejších noviniek práve prepracovanejšie SQL Server Data Tools for Business Intelligence.

Pre tvorbu reportov sú k dispozícii rôzne nástroje ako Report Builder a Report Designer. Report Designer je klasickým vývojárskym nástrojom, zatiaľ čo Report Builder pripomína skôr nástroj z radu kancelárskych balíkov office a je teda určený viac pre bežných používateľov. Nástroj Power View pre server Microsoft SharePoint Server Enterprise Edition, je prostredie, ktoré slúžia k interaktívnemu skúmanie dát, vytváranie vizualizácií a prezentácií.