ANALYTICKÉ SYSTÉMY – BI

Termín Business Intelligence (BI) prvýkrát v roku 1989 definoval Howard Dresner zo spoločnosti Gartner Group ako „množinu konceptov a metodík, ktoré zlepšujú rozhodovací proces za použitia metrík alebo systémov založených na metrikách.“ Je to proces transformácie údajov na informácie a prevod týchto informácii na poznatky prostredníctvom objavovania. Účelom procesu je konvertovať veľké objemy údajov na poznatky, ktoré sú potrebné pre koncových používateľov. Tieto poznatky môžeme potom efektívne využiť napríklad v procese rozhodovania. S problematikou BI sú úzko spojené údajové sklady pod známym názvom Data Warehouse (DWH) . Údajový sklad je podnikovo štruktúrovaný depozitár subjektovo orientovaných, integrovaných, časovo premenných, historických údajov použitých na získavanie informácií a podporu rozhodovania. V údajovom sklade sú uložené atomizované a sumárne údaje. Údaje sa získavajú a ukladajú do produkčných (operačných) databáz, ktoré môžu byť v rôznych oddeleniach firiem, alebo dokonca v rozličných geografických lokalitách. Ideálne však je aj tieto údaje sú načítavané z čo najmenšieho počtu systémov/databáz, aby proces zavedenia dát do údajového skladu bol čo najmenej komplikovaný. Práve túto vlastnosť ponúka riešenie Microsoft Dynamics NAV, ako integrovaný zdroj analytických dát.

Údaje sa do údajového skladu zapisujú podľa predmetu záujmu, než podľa aplikácie, v ktorej boli vytvorené. Teda pri návrhu takéhoto systému sa musí zobrať do úvahy pri návrhu aké druhy informácií potrebujeme analyzovať. Pri orientácii na subjekt sú údaje v údajovom sklade kategorizované podľa subjektu, ktorým môže byť napr. zákazník, dodávateľ, zamestnanec, tovar a podobne. Údajový sklad musí byť jednotný a integrovaný. To znamená, že údaje týkajúce sa konkrétneho predmetu sa do údajového skladu ukladajú len raz.

analysys

Pre bežného používateľa však nie je potrebné ovládať všetky detaily budovania BI a DWH, podstatné sú pre používateľov dáta, ktoré potrebuje vidieť a pracovať s nimi.

RIEŠENIA – Systémy na podporu rozhodovania

 

Naša spoločnosť prináša pre našich zákazníkov riešenia na báze produktov od spoločnosti Microsoft. Nebojte sa pripojiť k našim zákazníkom, ktorý už tieto riešenia používajú.

Využite naše know-how v BI. Ponúkame silný tím expertov, dlhodobé skúsenosti, znalosti rôznych prostredí a bestpractices.

Riešenie Microsoft Power BI je vytvorená pre analytikov. Predstavuje kombináciu špičkových interaktívnych vizualizácií s prepracovaným integrovaným dotazovaním a modelovaním dát. Zostavy môžete vytvárať a publikovať v Power BI. Power BI vám umožní, aby ste ostatným mohli kdekoľvek a kedykoľvek ponúknuť dôležité aktuálne informácie.

V aplikácii Plocha Power BI môžete:

  • Získavať dáta – Power BI uľahčuje zisťovanie dát. Dáta môžete importovať z rôznych zdrojov. Po pripojení k dátovému zdroju môžete dáta formovať tak, aby zodpovedala vašim potrebám z hľadiska analýz a zostáv.

    r7

  • Vytváranie relácií a zdokonaľovanie dátového modelu o nové meradlá a formáty dát – Keď importujete dve alebo viac tabuliek, často medzi nimi potrebujete vytvoriť relácie. Plocha Power BI obsahuje dialógové okná pre správu a prezeranie relácií. V týchto dialógoch môžete použiť aické rozpoznávanie Plochy Power BI k hľadaniu a vytváranie relácií. Relácia môžete vytvárať sami. Úplne jednoducho môžete vytvárať vlastné podmienky a výpočty. Systém vám umožní upravovať formáty a kategórie dát kvôli väčšej vypovedacej schopnosti.

r8

  • Vytvárať zostavy – Power BI obsahuje Zobrazenie zostáv. Vyberte požadované polia, pridajte filtre, vyberte si z desiatok vizualizácií a formátujte zostavy pridaním vlastných farieb, stupníc a rôznych ďalších možností. Zobrazenie zostáv ponúka rovnaké nástroje na vytváranie zostáv a vizualizácie ako pri vytváraní zostáv na webe PowerBI.com

r9

r10

  • Ukladať zostavy – Na pracovnej ploche Power BI môžete svoju prácu ukladať ako súbor Plochy Power BI.

  • Nahrávať alebo publikovať zostavy – Zostavy, ktoré vytvoríte a uložíte na pracovnej ploche Power BI, môžete nahrávať na web Power BI. Môžete ich tiež publikovať v Power BI priamo z Plochy Power BI.

Reporting Services sú jedným z doplnkov verzií MS SQL Serverov. Bežným používateľom, ale aj dátovým analytikom umožňujú vytváranie prehľadných zostáv a reportov s možnosťou obohatenia o najrôznejšie grafické prvky, ukazovatele, mapy a pod., Ktoré je možné zakomponovať do existujúcich aplikácií, exportovať do externých súborov alebo SharePointu. Tento doplnok sa radí medzi tzv. Business intelligence nástroje – teda nástroje pre získavanie znalostí z dát, ktoré ďalej slúžia ako podpora pre rozhodovanie.

r11

r12

Vo verzii SQL 2014 sú potom jednou z niekoľkých najvýznamnejších noviniek práve prepracovanejšie SQL Server Data Tools for Business Intelligence.

Pre tvorbu reportov sú k dispozícii rôzne nástroje ako Report Builder a Report Designer. Report Designer je klasickým vývojárskym nástrojom, zatiaľ čo Report Builder pripomína skôr nástroj z radu kancelárskych balíkov office a je teda určený viac pre bežných používateľov. Nástroj Power View pre server Microsoft SharePoint Server Enterprise Edition, je prostredie, ktoré slúžia k interaktívnemu skúmanie dát, vytváranie vizualizácií a prezentácií.