RIADENIE NÁKUPU A ZÁSOB

Funkčnosť Nákup & záväzky je plne integrovaný s Financiami a Zásobami. Tak isto sú podporované cudzie meny a teda môžete účtovať nákupné transakcie a spravovať záväzky vo viacerých menách pre každého dodávateľa.

 • Fakturácia od dodávateľov

Táto funkčnosť sa používa pre tvorbu, účtovanie a tlač nákupných faktúr a dobropisov. Je integrovaný s Financiami a Zásobami.

 • Riadenie nákupných objednávok

Funkčnosť sa používa pre riadenie nákupných požiadaviek, hromadných objednávok a spracovanie nákupných objednávok.

Rozdiely medzi vytvorením nákupnej objednávky a priamym vytvorením nákupnej faktúry sú tieto:

Dostupné množstvo je aktualizované okamžite akonáhle je zadaná čiastka na riadku nákupnej objednávky, ale nákupná faktúra ho nezmení, pokiaľ nie je zaúčtovaná.

Funkčnosť Riadenie nákupných objednávok môžete použiť pre riadenie čiastočných príjmov tovaru. Pomocou funkčnosti Riadenie nákupných objednávok môžete tovar oddelene prijímať a fakturovať, tak isto Vám umožní vo fáze nákupu použiť objednávky a hromadné objednávky. Objednávky a hromadné objednávky nemajú vplyv na množstvo na sklade.

 • Nákupné fakturačné zľavy

Funkčnosť Vám umožňuje aicky vypočítať fakturačnú zľavu. Zľava sa môže líšiť u každého dodávateľa pre rôzne minimálne čiastky (i v rôznych menách) a percentuálne sadzby podľa veľkosti fakturovanej čiastky. Zľava sa vypočítava na jednotlivých riadkoch s tovarom a stáva sa časťou celkovej netto čiastky faktúry.

 • Riadenie požiadaviek

Funkčnosť môžete použiť pre aizovanie procesu požiadaviek. Riadenie požiadaviek aicky generuje návrh nákupu na základe rôznych dát ako je minimálne a maximálne množstvo, priobjednané množstvo atď. Prípadne máte možnosť graficky znázorniť dostupnosť tovaru v čase.

nakup

 • Priame dodávky

Priame dodávky Vám umožňujú prepojiť predajné a nákupné objednávky medzi sebou v prípade, že tovar bude dodaný od dodávateľa priamo k zákazníkovi. Priame dodávky umožňujú dodanie tovaru dodávkou od dodávateľa priamo k zákazníkovi bez ručného vyrovnanie položiek tovaru. Proces fakturácie nie je priamou dodávkou ovplyvnený. Priame dodávky sú vhodné pre organizácie, ktoré predávajú tovar dodávaný dodávateľom priamo k zákazníkovi bez uloženia na sklade.

 • Alternatívne adresy objednávok

Alternatívne adresy objednávok môžete použiť pre dodávateľa s viac než jednou objednávacou adresou. Počet možných objednávacích adries je neobmedzený.

 • Riadenie objednávok nákupných návratiek

Funkčnosť Vám umožňuje vytvoriť objednávku nákupnej návratky a tým vynahradiť Vašej firme zlý alebo poškodený tovar, teda vraciate tovar svojmu dodávateľovi. Tovar môže byť objednávkou nákupnej návratky prijatý. Je možné prevádzať čiastočné dodávky návratky a kombinovať ich na jednom dobropise.

 • Nákupné zľavy

Nákupné zľavy môžete použiť pre prácu s nákupnými zľavami, ktoré sú špecifické pre určitého dodávateľa. Pomocou riadkovej zľavy nastavíte percento zľavy získané od konkrétneho dodávateľa.

 • Nákupné ceny

Nákupné ceny môžete použiť pre prácu s nákupnými cenami špecifickými pre konkrétneho dodávateľa. Pomocou nákupných cien zaznamenáte platné ceny poskytnuté Vašimi dodávateľmi.

Táto funkčná oblasť sa používa na prácu s tovarom a jeho pohybmi. Používateľ môže vytvárať tovarové pohyby – položky tovaru a účtovať transakcie s tovarom v denníkoch tovaru. Zásoby sú integrované s Financiami a s procesom účtovanie v oblastiach Predaj & pohľadávky a Nákup & záväzky.

 • Viac miest (skladov)

Táto časť ponúka základnú funkčnosť, ktorá umožňuje používateľovi riadiť zásoby na viacerých miestach (skladov). Funkčnosť je dostatočne široká na to, aby obsiahla miesta v podniku alebo výrobnom závode rovnako ako distribučné centrá, sklady a servisné vozidlá.

 • Zostavy analýz

Poskytnú manažérom a pracovníkom zodpovedným za rozhodovanie najmä za oblasti nákup, zásob a predaj veľmi efektívny spôsob ako získať dôležité informácie zo systému pre podporu každodenných rozhodovaní. Tento modul je postavený na informáciách z jednotlivých položiek v systéme, poskytuje analytický pohľad a možnosť kombinácie rôznych pohľadov z dát zákazníkov, tovarov a dodávateľov podľa potrieb používateľa.

Ďalšie možnosti:

 • Zobraziť množstvá a rôzne číselné hodnoty, porovnávať ich v rôznych obdobiach a porovnávať ich s rozpočtom.

 • Vypočítať vlastný ukazovateľ výkonnosti (KPI) v prípade, že sa výraz dosadí do vzorca.

 • Skúmať detaily rozkliknutím číselnej hodnoty.

 • Zobraziť si dynamiku predaja, analyzovať obrat zásob, ohodnotiť nákupné správanie zákazníkov a spotové trendy. Na základe týchto údajov je môžete prehodnotiť ponuky produktov, ceny, predajcov a robiť kvalifikované podnikateľské rozhodnutia.

 • Atribúty tovaru

Atribúty tovaru môžete použiť na pridanie vlastných údajov k tovaru, ako je napríklad farba, krajina, vlastnosť a podobne. Tieto atribúty môžu dopĺňať štandardné dátové polia o tovaroch.

Môžete definovať svoj vlastný typ atribútov, vrátane výberov. Vlastným atribútom môže byť text, celé číslo a desatinné číslo. Aplikácia umožňuje k atribútom tovaru definovať preklady pre rôzne jazykové verzie. Atribúty tovaru je možné zablokovať v prípade, že nebudú v budúcnosti použité.

Ak pridáte nové riadky do predajných, nákupných dokladov alebo chcete pracovať so zoznamom tovarov, môžete si nastaviť filter na atribút tovaru a zoznam sa Vám nastaví na jeho hodnotu.

 • Analýza obrázkov

Rozšírenie Analýza obrázkov využíva výkonnú analýzu obrázkov poskytované rozhraním Computer Vision API pre Microsoft Cognitive Services na aizovanú detekciu atribútov v obrázkoch, ktoré môžete pridať na tovary a kontakty.

 • Montáž

Montáž je funkčnosť na jednoduchú výrobu produktu alebo zostavy. Môžete zmontovať zostavu z tovarov a zdrojov (práce).  Je možné vytvoriť požiadavku na montáž priamo z predajných dokladov.

 • Skladové jednotky

Táto časť ponúka funkčnosť, ktorá dovoľuje používateľovi riadiť skladové jednotky (SKJ) v tom zmysle, že identický tovar s rovnakým číslom môže byť skladovaný na rôznych miestach (skladoch) a na každej môže byť individuálne spravovaný. Používateľ môže na základe miesta zadávať obstarávacie ceny, doplňovacie, plánovacie a výrobné informácie atď..

 • Alternatívni dodávatelia

Funkčnosť môžete použiť, ak nakupujete rovnaký tovar od viacerých dodávateľov. Umožňuje Vám pre tovar vytvárať alternatívneho dodávateľa a informácie o cenách. Môže sa použiť, keď má firma viac možných dodávateľov rovnakého tovaru.

 • Kusovníky

Kusovníky môžete použiť pre rozloženie hotového tovaru do kusovníku. Kusovníky môžete použiť k popisu konštrukcie, balenia a iných produktov, ktoré sa vždy predávajú spoločne. Kusovníky sa vytvárajú v tabuľke tovaru zadaním popisu jednotlivého tovaru, zdrojov, množstva atď. K dispozícii máte tiež aické postupy pre výpočet pevnej obstarávacej ceny kusovníkov.

 • Transfery medzi miestami

Transfery umožňujú efektívne riadiť zásoby pri premiestňovaní z jedného miesta na druhé. Môžete tiež lepšie počítať hodnotu zásob na ceste a na rôznych miestach.

 • Náhrady tovaru

Náhrady tovaru môžete previazať tovar s rovnakými alebo podobnými vlastnosťami. Pokiaľ zákazník objedná tovar, ktorý nie je k dispozícii, môžete ponúknuť náhradu a nestratíte tak zákazku. Môžete zákazníkovi ponúknuť špeciálnu službu ponukou lacnejšej alternatívy.

 • Alternatívne odkazy tovaru

Pomocou tejto funkčnosti môžete rýchle a presne určiť tovar, ktorý zákazník objednáva na základe iných čísel tovaru než sú Vaše. Môžete ukladať a jednoducho využívať alternatívne označenie tovaru od zákazníkov, dodávateľov a výrobcov rovnako ako všeobecné označenia a kódy UPC (Universal Product Code) a EAN (European Article Number).

 • Neskladovaný tovar (Cross-Dock)

Neskladovaný tovar využívate, ak ponúkate tovar, ktorý nie je súčasťou Vašich zásob, ale ktorý môžete objednať od Vášho dodávateľa alebo výrobcu. Takýto tovar je vedený ako neskladovaný tovar, ale inak je s ním nakladané ako s akýmkoľvek iným tovarom

 • Sledovanie tovaru

S touto funkčnosťou môžete spracovávať a sledovať sériové čísla a čísla dávok. Sériové čísla a čísla dávok môžete priradiť ručne alebo aicky. Táto funkčnosť používateľovi dovolí prijímať a dodávať viac jednotiek so sériovými číslami a číslami dávok z jedného riadku objednávky.

 • Poplatky za tovar

Pomocou tejto funkčnosti môžete priradiť dodatočné poplatky/zľavy napríklad k obstaraniu tovaru

 • Inventarizácia

Inventarizácia je základná metóda overenia skladových dát. Používa sa pre udržanie a zvýšenie presnosti skladovej evidencie. Inventarizácia sa nastavuje na úrovni karty tovaru alebo skladovej jednotky. Inventarizácia tak isto podporuje snímače čiarového kódu.

 • Priehradky

Priehradky sa používajú pre usporiadanie skladu s využitím priradenia tovaru do priehradiek, čo sú najmenšie jednotky v logickej štruktúre skladov. Priradenie do priehradiek je prevádzané v denníkoch tovarov alebo priamo na riadkoch predajných a nákupných dokladov.

Riadenie skladu je jedno z mnohých pokročilých funkcií, ktorý Vám dáva možnosť manipulovať s tovarom na úrovni priehradiek. Do priehradiek môžete tovar prijímať a uskladňovať, rovnako ako ho z nich vyskladňovať. Tovar je uskladňovaný podľa šablón pre uskladnenie a vyskladňovaný podľa poradia zón a priehradiek. Medzi priehradkami je možné tovar presúvať, a to buď ručne alebo na základe  zostavy pre optimalizáciu využitia skladového priestoru a procesu vyskladnenia. Pre proces uskladnenia a vyskladnenia sú vytvárané doklady s inštrukciami. Proces uskladnenia a vyskladnenia sa môže použiť pre predaj, nákup, transfer, vrátenie tovaru a výrobné zákazky.

 • Interné vyskladnenie a uskladnenie

Funkčnosť Vám umožňuje vytvoriť  objednávky pre vyskladnenie a uskladnenie pre vnútorné účely bez nutnosti existencie pôvodného dokladu (ako je nákupná alebo predajná objednávka). Môžete napríklad vyskladniť tovar pre testovanie alebo uskladniť výstup z výrobnej zákazky. Budú vytvorené doklady s inštrukciami pre sklad, ale používaní týchto objednávok nevyžaduje prítomnosť pôvodných dokladov.

 • Nastavenie priehradiek

Tento modul sa používa k nastaveniu a údržbe priehradiek, pomocou definície dispozície skladu a dimenzionálneho usporiadania priehradiek, regálov a políc. Naviac, moduly je možné použiť k jednoduchému nastaveniu a údržbe plánovacích parametrov, pomocou definovania limitov a charakteristík jednotlivých priehradiek.

 • Integrácia mobilných snímačov čiarového kódu

Vďaka plnohodnotnej mobilnej aplikácii Microsoft Dynamics NAV je možné mobilného klienta použiť v režime čítačky čiarových kódov.  Pracovníci v sklade schopní vykonávať bežné skladové úkony ako výdaj, príjem, interné preskladnenie alebo inventúru efektívne a bezchybne.