Riadenie servisu

Riadenie servisných služieb v systéme Microsoft Dynamics NAV sa zameriava na opravu a to zahŕňa správu kompletnej obsluhy, integráciu dodávateľského reťazca služieb, produktov a riadenie poskytovaných služieb. Táto aplikácia vám umožní reagovať na požiadavky servisu, naplánovať opravy, sledovať stav prideľovania opráv, sledovanie nákladov na opravu, fakturáciu servisných služieb, riešiť záruky, nastaviť a používať servisné zmluvy, optimalizovať zásoby náhradných dielov a vylepšovať náhradné diely pre optimalizáciu zásob. Modul je určený pre distribútorov a výrobcov, ktorí zabezpečujú údržbu a opravu predávaného tovaru. Servisné položky sú zariadenia alebo položky, ktoré vyžadujú pravidelný servis, v prípade poruchy opravu. Pomocou riadenia servisných služieb môžete zaznamenať a sledovať všetky vaše servisované položky vrátane informácií o zmluvách, správy komponentov, referenčných dokumentov k zostavám servisovaných celkov a informácií o záruke. Servisné príkazy sú priradené k pracovníkom servisného oddelenia, ktorí zabezpečujú servis zariadenia. Každá vytvorená servisná objednávka je zaznačená do správy servisných požiadaviek. Požiadavky na servisnú službu môžu byť iniciované zákazníkom alebo vytvorené aicky podľa podmienok uvedených v zmluve o poskytovaní služieb. Údaje je možné zadávať v objednávkach služby zamestnancom call centra Vašimi pracovníkmi alebo cez webový servisný portál. V module Riadenie servisu je možné plánovať služby zaznačené v servisných objednávkach. Aplikácia umožňuje priradiť a vysielať pracovníkov s pracovným príkazom a tak optimalizovať zručnosti a priority pre regionálne zóny. Servisné operácie a podmienky môžu byť zmluvne dohodnuté. V module riadenia zmlúv môžete pripraviť so zákazníkom dohodu o úrovni dodávanej služby. V module Riadenie servisu si môžete udržiavať informácie o histórii zmluvy, obnovení zmluvy a zmluvných šablónach. Môžete tiež vytvoriť zmluvné ponuky a spravovať podrobnosti o záruke týkajúce sa položiek služieb a náhradných dielov,  zaznamenať podrobnosti o úrovniach služieb, dobe odozvy a úrovni zľavy. Pri riadení cien služieb môžete nastaviť, udržiavať a monitorovať ceny služieb. Aplikácia umožňuje definovať štruktúry výpočtu cien, ktoré zahŕňajú všetky parametre týkajúce sa poskytovania služieb. A nakoniec, môžete použiť plánovanie pracovnej fronty na aizáciu oznámení a pravidelných kontrol týkajúcich sa vašej poskytovanej servisnej služby.

Plánovanie a dispečing sa využíva pre pridelenie pracovníkov k servisným zákazkám. Pomocou tohoto modulu môžete detailne zaznamenávať priebeh a stav servisnej zákazky. Aplikáciu je možné použiť pre filtrovanie servisných technikov podľa dostupnosti, odbornosti a skladovaného tovaru. Funkčnosť modulu Vám pomôže získať prehľad o prioritách servisných úloh, zaťažení servisu a náraste úloh.

Funkčnosť sa používa pre vytvorenie zmluvy so zákazníkom o úrovni servisu, ktorá bude poskytovaná. Používa sa tiež pre riadenie záruk na predmety servisu a náhradné diely. Funkčnosť Riadenie servisných zmlúv uchováva informácie
o histórii zmluvy, predĺžení zmluvy a šablónach zmluvy. Môžete zaznamenať tiež detaily úrovne servisu, doby odozvy, úrovne zliav rovnako ako históriu servisu každej zmluvy vrátane použitých predmetov servisu, náhradných dielov a ľudskej práce. Ďalšie funkčnosti obsahujú vyhodnotenie ziskovosti zmluvy a ponuky  zmlúv.

Riadenie servisných zákaziek použijete k evidencii Vašich aktivít po predaji zahrňujúcich požiadavky na servis, servisné úlohy, servisné zákazky a požiadavky na opravu. Požiadavky na servis môžu byť vyvolané zákazníkom alebo aicky podľa termínov dohodnutých vo Vašej servisnej zmluve. Dáta môžu byť zadané v servisnej zákazke zamestnancom call-centra alebo opravovne. Modul je možné použiť k zaznamenaniu jednorazových servisných zákaziek. Pomocou tohoto modulu môžete evidovať prostriedky k zapožičaniu a zápožičky zákazníkom. Protokol servisnej zákazky poskytuje kompletnú históriu servisných zákaziek a ponúk servisu.

Riadenie servisných cien použijete k nastaveniu, údržbe a sledovaniu Vašich servisných cien. Môžete nastaviť cenové skupiny, aby ste vzali do úvahy rozdielne kritéria ako je predmet servisu, poprípade skupinu predmetov servisu, servisnú úlohu alebo typ poruchy. Systém umožňuje nastaviť cenové skupiny pre obmedzený časový interval alebo pre konkrétneho zákazníka či menu. Môžete definovať štruktúry výpočtu ceny, ktorá zahrňuje všetky parametre pri poskytovaní servisu, napr. použité náhradné diely, odlišné typy práce a servisné poplatky. Systém aicky priradí správnu cenovú štruktúru servisným zákazkám, ktoré zodpovedajú kritériám servisnej cenovej skupiny.

Môžete priradiť pevné ceny, minimálne ceny alebo maximálne ceny servisným cenovým skupinám. Máte prístup
ku štatistike ziskovosti každej skupiny cien servisu.

Riadenie predmetov servisu použijete k udržaniu prehľadu o Vašich predmetoch servisu. Máte možnosť  evidovať všetky Vaše servisované predmety a diely vrátane informácií zo zmlúv, správy komponentov, odkazov na kusovník a záručných informácií. Funkciu Trendscape Analysis predmetu servisu použijete pre zobrazenie kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI) o predmete servisu v danom časovom rozmedzí.

Môžete intuitívne naplánovať vybavenie servisných objednávok, predmetov servisu a zdrojov potrebných na vybavenie servisnej objednávky pomocou drag a drop. Vizualizácia je štandardnou súčasťou dispečera servisných služieb.