RIADENIE PROJEKTOV

Riadenie projektov je modul, ktorý umožňuje používateľom riadiť dlhodobé projekty, v ktorých  je potrebné plánovať prácu a materiál potrebný na realizáciu.

Aplikácia umožňuje sledovať rôzne náklady spojené s dlhodobým projektom. Používateľ má možnosť sledovať ziskovosť zamestnanca alebo stroja (zdroja), porovnávať plánované náklady a výnosy atď. Zdroj  je primárnou entitou projektu. Taktiež môže definovať všetky pracovné úlohy, ktoré sú fázami projektu a mali by byť splnené, aby sa mohol projekt zrealizovať. Aplikácia má k dispozícii silný nástroj na plánovanie projektov, kde je možnosť zapísať očakávanú kapacitu zdroja a očakávané príjmy. Systém ďalej eviduje spotrebu zdrojov a ich predaj na projekte čo sa aicky prenáša do účtovnej osnovy. Skutočné výnosy je možné porovnať s očakávaným plánom vyťaženia zdrojov. Tým používateľ získa informácie o skutočnej efektivite každého zdroja.

Základné zdroje sa používajú k udržaniu prehľadu o zdrojoch a ich cenách. Umožňuje Vám evidovať a predávať zdroje. Príbuzné zdroje je možné kombinovať do jednej skupiny zdrojov alebo možno sledovať jednotlivé zdroje. Zdroje sa môžu rozdeliť na osoby a stroje. Zdroje môžete prideľovať na jednotlivé projekty podľa časového harmonogramu. K tomu sú potreba moduly Základné projekty a Rozpočty/odhady.

Riadenie kapacít sa používa pre plánovanie kapacít, štatistiky predaje a spotreby a ziskovosti zdrojov. Vytvoríte si vlastný plán v kalendárnom systéme s určitou úrovňou podrobností a v časovom intervale, ktorý potrebujete. Aplikácia umožňuje tiež sledovať aktuálne využitie zdrojov. Môžete tak získať kompletný prehľad o kapacite jednotlivých zdrojov s informáciou o ich dispozícii a plánovaných nákladoch na ponukách a objednávkach.

Viac obstarávacích cien sa používa pre fakturáciu zdrojov a skupín zdrojov s použitím viac rôznych predajných cien. Ceny možno nastaviť pomocou zvoleného typu práce a definovať ich pre každý jednotlivý zdroj alebo skupinu zdrojov a každý jednotlivý projekt.

Projekty môžeme použiť na sledovanie spotreby práce, následne spotrebu fakturovať zákazníkom a tým mať prehľad o ziskovosti jednotlivých projektov. Je možné sledovať projekty za už dohodnutú cenu. Projekty je možné fakturovať kompletne alebo čiastočne.

Ďalšie možnosti:

  • Vytvorenie plánu projektu s viacerými úlohami a zoskupenie úloh do skupín. Každá úloha môže mať rozpočet a môže byť vykonaná v plánovanom období.

  • Kopírovanie rozpočtu z jedného projektu na iný a nastavenie cien, za ktoré ste projekt dohodli.

  • Identifikovať rozpracovanosť projektu

  • Fakturovať v inej mene

  • Projekt je možné fakturovať prostredníctvom predajných faktúr priebežne alebo až po ukončení

  • Možnosť využiť pracovné výkazy a schvaľovanie pracovných výkazov v spojení z denníkmi zdrojov pre ich zaúčtovanie

Funkčnosť sa používa pre vytváranie rozpočtov pre jednotlivé projekty. Rozpočty vytvárate na celý projekt. V prípade, že máte modul Fázy/úlohy/kroky je možné vytvoriť rozpočty pre ľubovoľné časové obdobie. Rozpočty je možné kopírovať z jedného projektu do druhého.

Funkčnosť sa používa ak potrebujete projekt rozdeliť na detailnejší úrovne pre účely odhadov a rozpočtov.

Manažér projektu si môže pohodlne graficky zobraziť priebeh projektu a sledovať jednotlivé projektové kroky vrátane sledovania aktuálneho kapacitného vyťaženia projektu. V prípade potreby je možné flexibilne urobiť zmeny v projekte.