Niečo pre finančníkov a účtovníkov – finančné reporty

Video ukazuje náhľad na základné finančné reporty v NAV 2017

  • Súvaha
  • Výkaz ziskov a strát
  • Cash Flow
  • Výkaz nerozdelených ziskov

Rozšírenou možnosťou funkcionality je možnosť porovnania s plánom, použitím filtrov na dimenzie. Ukazuje aj možnosti exportu do MS Word, MS Excel, alebo PDF formátu.