Riadenie obchodu – maloobchodné reťazce (Retail)

 

Riešenie NAVRetail je založené na modernom podnikovom riešení od spoločnosti Microsoft, Microsoft Dynamics NAV. Koncepcia produktu Microsoft Dynamics NAV zaisťuje vyššiu produktivitu vašim zamestnancom a dlhšiu životnosť vašim systémom. Produkt je schopný rozširovať rozsah tak, aby zodpovedal rastu a pritom stále poskytoval pohľad do chodu spoločnosti potrebný k včasnej reakcii v neustále sa meniacom obchodnom svete.

Základný predpokladom pre efektívne riadenie obchodu sú konzistentné a okamžité informácie, ktoré vznikajú v informačnom systéme. Celý systém NAVReatail je komplexné centrálne riešenie, ktoré pokrýva špecifické požiadavky riadenia maloobchodu a distribučného skladu v reálnom čase. Všetky obchodné a prevádzkové procesy  majú podporu v NAVRetail od cenotvorby až po predaj konečnému spotrebiteľovi.

Každá funkcionalita systému NAVRetail je ovplyvňovaná parametrizáciou, ktorá používateľom umožňuje v maximálnej možnej miere automatizovať rutinné procesy a tým znižovať aj mieru chybovosti pri spracovaní dokladov v systéme.

NAVRetail využíva bohaté možnosti prispôsobenia Microsoft Dynamics NAV a tým sa stáva pre používateľa mimoriadne prehľadným. Každý používateľ má na svojej pracovnej ploche len to čo potrebuje.

parametre1

Orientácia v systéme je jednoduchá a umožňuje obsluhu predajne zaškoliť do jej činností veľmi rýchlo.

NAVRetail pracuje na základe komplexnej parametrizácie a systemizácie tovarov, dodávateľov, predajných miest a ďalších parametrov. Umožňuje zaraďovať  tovary do skupín „reťazcov“. Reťazce sa na základe analýz začleňujú k jednotlivým predajným miestam na základe ich charakteristiky plochy, umiestnenia predajne, lokálnych požiadaviek na sortiment a pod. Táto správa je flexibilná a pružná podľa požiadaviek zákazníka.

bp1

bp2

NAVRetail dovoľuje nastavovať obchodné a logistické parametre dodávateľských kontraktov. V týchto podmienkach je možné nastavovať finančné aj objemové parametre tovarov a  objednávok.

bp3

bp4

NAVRetail má širokú podporu definovania predajných cien, akcií, akciových balíkov a nákupov na akciu. Cenovú politiku je možné nastavovať na celú sieť predajní naraz, na skupiny predajní alebo na vybranú predajňu. Podobne je možné definovať aj príslušnosť predajní k predajnej akcii, kde je možné priradiť predajnú akciu k vybranej predajni.

bp5

Proces nákupu začína už spracovaní požiadaviek na nákup z jednotlivých predajných miest. V NAVRetail je možné v tomto procese prepojiť s podpornými nástrojmi plánovania nákupu na báze BI (Business Intelligence ) riešenia.  NAVRetail na základe nastavení navrhne sortiment tovaru na nákup ako jeho požiadavku.

nakup1

Tento proces prípravy budúcich riadkov objednávok môže pracovať aj v automatickom režime tak, že systém požiadavky vyplní v prednastavený čas a následne používateľ robí korektúry v prípade potreby.

Tieto požiadavky sa naďalej spracovávajú napr. konsolidáciou. Výsledkom konsolidácie je objednávka na dodávateľa. NAVRetail spracováva aj informácie o dňoch doručenia tovaru dodávateľmi a od tejto funkčnosti sa v systéme odvíjajú aj dátumy objednávok —rozvozové plány.

nakup2

V procese spracovania prijímaného tovaru sa okrem bežnej funkcionality príjmu tovaru riešia aj situácie, ktoré umožňujú blokovať príjem tovaru, ktorý nebol objednaný.

Na základe porovnania objednaného a dodaného množstva v spojení s dátumami objednávok a príjmu je možné následne vyhodnotiť kvalitu a úplnosť plnenia objednávok. Týmto spôsobom manažéri nákupu vedia vyhodnotiť spoľahlivosť dodávateľov. Výsledkom komplexnej správy nákupu je zvýšenie obrátky zásob a tým zefektívnenie nákupu.

Významnou funkcionalitou NAVRetail je elektronické spracovanie faktúr, kde sa na základe nákupných príjemiek porovnávajú riadky faktúr. Systém automaticky označí riadky faktúry kde sa nezhoduje dodané a fakturované množstvo alebo je rozdielna cena. Následne je možné takéto faktúry reklamovať u dodávateľa.

nakup3

Electronic Data Interchange (EDI) – elektronická výmena dát predstavuje modernú komunikačnú technológiu založenú na bezpapierovom obchodnom styku. EDI komunikácia slúži predovšetkým k automatickému prepojeniu informačných systémov nezávislých obchodných partnerov. Tieto informačné systémy môžu pracovať na rôznych softwarových i hardwarových platformách. Úlohou EDI je prepojenie týchto systémov na základe štandardu pre výmenu správ ako je EDIFACT.

Podporované správy:

  • ORDERS (Objednávka)

  • DESADV (Avízo o odoslaní tovaru – dodací list)

  • RECADV (Potvrdenie príjmu tovaru)

  • RETANN (Oznámení o vrátení tovaru)

  • INVOIC (Faktúra)

  • REMADV (Avízo o platbe)

  • CONTRL (Kontrolná správa, potvrdenie doručenia a syntaktickej správnosti)

  • APERAK (Potvrdenie o prevzatí správy aplikáciou)

  • COMDIS (Obchodná námietka)

V systéme NAVRetail je možné chápať sklad nielen ako sklad predajného miesta, ale aj ako súčasť vnútornej logistiky riadenia obehu zásob. Časť tovarov je možné nakúpiť na centrálny sklad a následne ho distribuovať na predajné miesta vnútropodnikovou dopravou.

sklad1

V rámci tejto funkcionality je možnosť riešiť aj optimálne naplnenie prepravného prostriedku. Je možné využiť aj rozširujúcu štandardnú funkciu pre podporu logistiky ako je napríklad riadenie miest, regálov a políc s tovarom, vrátane riadenia podľa váhy a obsahu, prípadne evidenciu doby spotreby.

Riadenie skladu obsahuje podporu snímačov čiarového kódu pre príjem tovaru, výdaj tovaru a inventúru.

Funkcionalita Riadenia skladu umožňuje spracovávať rôzne doklady o narábaní so zásobami ako je napr. likvidácia tovaru po záruke, tovaru poškodeného s evidenciou zodpovednosti a schvaľovania skladových dokladov.

Rozšírenou funkcionalitou NAVRetail-u vo väzbe na EDI je automatizované účtovanie príjmu tovaru od dodávateľa, kde je systém schopný na základe algoritmov kontroly identifikovať či je doklad správny a je možné ho automaticky zaúčtovať. V prípade chyby systém takýto doklad označí a postúpi ho na ručnú kontrolu a zaúčtovanie používateľovi.

sklad2

Samozrejmosťou je kompletné spracovanie procesu inventúry pomocou scannerov.

Riadenie predaja je dôležitou časťou systému NAVRetail. Pokrýva funkcionalitu od definovania predajných cien a kampaní až po jeho vyhodnotenie.

NAVRetail obsahuje funkcionalitu na návrh predajných cien na základe cien aktuálnych, alebo na základe predpokladanej obchodnej marže. Používateľ  následne môže po kontrole voči aktuálnym nákupným cenám návrh prijať, alebo zmeniť.

predaj1

V systéme je obsiahnutá funkcionalita, ktorá automatizovane zabezpečí generovania správnych cien pri zmene platnosti do registračných pokladníc v zmysle už nastavených parametrov v systéme. Tak isto je možné v prípade potreby urobiť mimoriadny export či už celého sortimentu predajne, alebo jeho časti.  Všetky tieto vygenerované ceny sú v systéme archivované. V prípade potreby kontroly  je možné rýchlo skontrolovať aká cena bola exportovaná do registračnej pokladnice.

Podľa rozsahu poskytovaných údajov s registračných pokladníc NAVRetail vie evidovať a vyhodnocovať poskytované dodatočné zľavy pridelené pri predaji. Týmto sa dajú získať informácie o predajni, ktorá poskytuje príliš veľa zliav na tovar s ohrozenou zárukou.

Popri všetkých týchto špecifických funkcionalitách je možné v plnom rozsahu používať štandardné funkcionality predaja a to je dodanie zákazníkovi a následná fakturácia či už jednotlivo po dodávkach, alebo sumárnou faktúrou za nejaké obdobie.

Táto funkcionalita využíva pokročilé analytické nástroje MS SQL servera resp. technológie PowerBI od spoločnosti Microsoft.
VIAC