RIADENIE VÝROBY

Výrobné kusovníky v Microsoft Dynamics NAV predstavujú základ pre nákladové kalkulácie a plánovanie materiálových požiadaviek.

Kusovník predstavuje zoznam všetkých polotovarov, položiek, dielov alebo surovín, ktoré sa priraďujú nadradenej položke. Zobrazuje množstvo každého požadovaného tovaru, z ktorých je zostavený výsledný produkt, pričom obsahuje materiál potrebný na realizáciu len jedného výrobného cyklu.

Výrobné kusovníky používajú výrobcovia na monitorovanie využitia tovaru a súčastí, z ktorých sa skladá nadradená položka, ako aj na zaznamenanie množstva každého tovaru a súčasti potrebných na výrobu danej položky.

Vyrábané výrobky môžu pozostávať zo samostatných tovarov, polotovarov a ďalších výrobných (fiktívnych) kusovníkov. Polotovary sa používajú na ďalšej úrovni výrobných kusovníkov používaných pri ďalšej montáži. Výrobné kusovníky sú jediným prostriedkom na správu materiálových požiadaviek na výrobu.

Môžete vytvárať a spravovať výrobné zákazky na výrobu, účtovať spotrebu a odvedenie výrobku z výrobných zákaziek. Po vytvorení výrobnej zákazky je možné následne vypočítať čisté požiadavky na materiál a prácu. Modul Výrobné zákazky obsahuje nástroje ručného plánovania dodávok z výrobnej zákazky ako alternatívu k aickému plánovaniu.

Plánovanie výrobných zákaziek poskytuje náhľad a nástroje, ktoré potrebujete v prípade  manuálneho plánovania výrobných požiadaviek z predajných riadkov.

Následne môžete podľa potreby vytvoriť rôzne druhy výrobných zákaziek ako napr. Plánované výrobné zákazky, Pevne plánované výrobné zákazky, Vydané výrobné zákazky.

Agilná výroba je termín aplikovaný na organizáciu, ktorá vytvorila procesy, nástroje a školenia, ktoré jej umožňujú rýchlo reagovať na potreby zákazníkov, zmeny na trhu a zároveň kontrolujú náklady a kvalitu.

Agilná výroba je prístupom k výrobe, ktorý je zameraný na uspokojovanie potrieb zákazníkov pri súčasnom zachovaní vysokých štandardov kvality a kontrole celkových nákladov spojených s výrobou konkrétneho výrobku. Tento prístup je zameraný na spoločnosti, ktoré pracujú vo vysoko konkurenčnom prostredí, kde aj malé rozdiely vo výkonnosti a dodávke výrobkov môžu mať v dlhodobom horizonte obrovský podiel na prežití a reputácii spoločnosti u spotrebiteľov.

Agilná výroba disponuje technológiou podpory výroby, ktorá umožňuje obchodníkom, projektantom a výrobným pracovníkom zdieľať spoločnú databázu častí kusovníkov, technologický postupov, výrobkov a zdieľať údaje o výrobných kapacitách a problémoch – najmä tam, kde malé počiatočné problémy môžu mať väčšie následné efekty.

Môžete vytvoriť a riadiť rôzne verzie kusovníkov a technologických postupov. Princíp verzie umožňuje udržiavať rôzne verzie kusovníka technologického postupu. Štruktúra verzie kusovníka a technologického postupu zodpovedá štruktúre samotného postupu výroby výrobku.

Základnou výhodou je časová platnosť verzií, ktorú definuje počiatočný dátum každej verzie. Každá staršia verzia sa stáva neplatnou, keď vstúpi do účinnosti počiatočný dátum nasledujúcej verzie. Pri používaní verzií kusovníka a technologického postupu možno nové verzie vytvárať ešte predtým, než vstúpia do platnosti.

Obsahuje plánovanie materiálových požiadaviek na základe dopytu z výrobných plánov.

Plánovanie obsahuje:

  • Automatické výrobné zákazky a nákupné objednávky

  • Automatické správy pre rýchle a ľahké vyvažovanie dodávky a požiadaviek

  • Podpora pre plánovanie v dávkach

  • Nastavenie položiek s vlastnými pravidlami objednávania vrátane informácie a tom či sú predmetom výroby, alebo objednávania od dodávateľov

Pomocou tejto funkčnosti je možné predpovedať dopyt na základe vstupných položiek. Vstup do požiadaviek predstavuje predpoveď predaja výrobkov a komponentov pohodlným spôsobom v rôznych časových obdobiach,  napr. denne, mesačne, štvrťročne a pod. Tieto údaje umožnia systému plánovať, vytvárať výrobné zákazky a nákupné objednávky berúc do úvahy prognózu dopytu spolu s existujúcimi zásobami na sklade a ďalšími parametrami plánovania nákupu.

Predpoveď predaja a vývoja zásob je postavená na inteligencii Cortana. Využíva historické údaje a pomáha spravovať Vaše zásoby a vzťahy zo zákazníkmi. Na základe výsledkov Cortana pomáha vytvoriť požiadavky na doplnenie zásob od dodávateľov, tým optimálne riadi hodnotu zásob a šetrí čas na obsluhu obstarania zásob.

Plánovanie kapacít sa použije pre pridanie kapacít (pracovných center) do výrobného procesu. Môžete vytvoriť  technologické postupy, použiť ich vo výrobných zákazkách a v plánovaní požiadaviek na materiál. To Vám umožní zobraziť zaťaženie a prehľad úloh pre kapacity.

Konečné zaťaženie použijete pre informáciu o zaťažení kapacitne obmedzených zdrojov. Konečné zaťaženie pomáha plánovačom vytvoriť  spoľahlivejšie plány s ohľadom na obmedzené kapacity. To zaistí, že pracovnému centru nebude priradené viac práce, než od neho môžeme v určitom časovom období očakávať. Konečné zaťaženie tiež systému umožňuje vypočítať čo je možné sľúbiť (capable-to-promise).

Strojné centrá reprezentujú najnižšiu úroveň kapacity a pozostávajú zo samostatných a identických strojov, ktoré nepotrebujú byť rozlíšené, poprípade ľudí v rámci vyššej úrovne pracovného centra alebo skupine pracovných centier. Strojné centrum môže pozostávať z viacerých strojov alebo osôb, ale na účely plánovania a rozvrhovania bude zobrané do úvahy iba ako jeden celok.

Strojné centrá umožňujú používateľovi použiť predvolené hodnoty a informácie o výrobnom procese ako je napr. čas nastavenia strojného centra a alebo predvolené percento odpadu a podobne.

Manažér výroby si môže pohodlne graficky zobraziť priebeh výroby v čase (Ganttov graf) a sledovať jednotlivé výrobné operácie vrátane sledovania aktuálneho kapacitného vyťaženia výroby. V prípade potreby je možné flexibilne urobiť zmeny v procese výroby.