MARKETING A CRM

Táto funkčnosť je oveľa rozsiahlejšia a nie je len o riadení vzťahov s klientmi. V module riadenia vzťahov je možné sledovať nielen kontakty spojené so zákazníkmi, ale tiež registrovať a sledovať naše vzťahy s príležitosťami, ktoré ovplyvňujú vzťahy s dodávateľmi a dokonca aj s bankami.

Modul riadenie vzťahov je v aplikácii Microsoft Dynamics NAV komplexné integrované riešenie do funkčnosti ERP
a to prináša významné výhody, napr. informácie o cenách, objednávkach, faktúrach alebo neuhradených platbách. Tieto informácie sú okamžite k dispozícii a sú plne integrované do modulu riadenia vzťahov.

Funkčnosť použijete pre organizovanie kampaní na základe Vami vytvorených segmentov. Evidované kontakty je možné segmentovať na základe špecifických kritérií ako je napr. predaj, profil kontaktov a interakcie. Existujúce segmenty a kritéria segmentov je možné použiť viacnásobne.

Segment prepojíte pomocou hromadnej korešpondencie s dokumentom Microsoft Word-u. Používateľ má možnosť odoslať iný typ súboru kontaktov v danom segmente. Môžete poslať dokument ľuďom iných národností v ich rodnom jazyku.

Môžete pracovať efektívnejšie z funkčnosťou Riadenie vzťahov (CRM) z Vášho telefónu, využívať vylepšenia v práci s centrom rolí „Riadenie predaja a vzťahov“.

Riadenie vzťahov zahŕňa správu kontaktov, interakcie a riadenie predajných príležitostí. Môžeme tiež využiť zdokonalené zaznamenávanie interakcií z Vášho telefónu a zaznamenávanie vašich e-mailových správ pomocou nástroja Office 365.

V Klasifikácii kontaktov máte možnosť nechať program aicky triediť Vašich zákazníkov na základe kritérií, ktoré ste špecifikovali, napr. zoskupovanie kontaktov podľa tržieb. Tieto informácie môžete použiť pre výber kontaktov
do Vašich kampaní.

Systém Vám umožňuje triediť Vašich zákazníkov do kategórii ABC a zároveň použiť túto funkčnosť pre hodnotenie. Inými slovami, jednotlivým otázkam priradíte váhu, napr. priradením váhy dvom otázkam určíte hodnotu tretej otázky.

Manažment kontaktov umožňuje efektívnu prácu s Vašimi kontaktmi a prispôsobenie Vášho vzťahu k nim.
Vo funkčnosti Riadenie kontaktov zaznamenávate informácie o Vašich kontaktoch pre všetky obchodné vzťahy.
Pre každý kontakt je možné zadať jednotlivé kontaktné osoby. Systém kontroluje duplicitu kontaktov a v prípade, že kontakt existuje, aicky používateľa upozorní.  Kontakt je možné triediť na základe dotazníkov, tak používateľ získa podrobný obraz o potencionálnych a budúcich zákazníkov.

Funkčnosť je úzko previazaná s oblasťou aplikácie Predaj a pohľadávky, to umožňuje vystaviť ponuky potencionálnym zákazníkom alebo vytvoriť predajné doklady pre konkrétne kontaktné osoby.

Kontakty je možné synchronizovať medzi Microsoft Dynamics NAV  v Microsoft Office 365, alebo Microsoft Outlook.

Interakcie a dokumenty v riadení vzťahov umožňujú vytvoriť všetky interakcie, ktoré používateľ má so svojimi kontaktmi a to napr. telefonické hovory, stretnutia, alebo listy, priložiť dokumenty do interakcií (Word, Excel alebo iné súbory). Automaticky môžete zaznamenávať ďalšie interakcie, napr. všetky dokumenty Microsoft Dynamics NAV (cenové ponuky, objednávky, faktúry a iné), ktoré pošlete na svoje kontakty. Vznik týchto dokumentov je aicky pri ich vytvorení zapísaný do interakcií.

Modul riadenie vzťahov so zákazníkmi umožňuje logovať do interakcií všetky došlé a odoslané správy elektronickej pošty.

Riadenie príležitostí použijete k  udržaniu prehľadu o predajných príležitostiach. Váš obchodný proces si môžete rozdeliť do rôznych štádií, ktoré potom použijete pre riadenie Vašich predajných príležitostí. Pomocou tejto funkčnosti budete mať prehľad o predajných príležitostiach z Vašich rokovaní.

Umožňuje synchronizovať svoje úlohy a vaše kontakty v Microsoft Dynamics NAV so stretnutiami, úlohami a kontaktmi v programe Outlook. Používateľ ich môže vytvárať, aktualizovať, zrušiť a odstrániť v aplikácii Microsoft Dynamics NAV a synchronizovať ich do aplikácie Outlook.

Môžete využiť výhody nerušivých a inteligentných oznámení v aplikácii, ktoré Vás budú viesť relevantnými procesmi podľa kontextu v prostredí, v ktorom pracujete. Nový typ upozornení pomáha dokonca aj nevyškoleným používateľom zvládať pokročilé úlohy. Oznámenia notifikácií Vám nezabraňujú v práci.

Používateľ má možnosť použiť šablóny programu Microsoft Word na vytvorenie rozložení pre e-mailové upozornenia, tak aby všetky správy vyzerali jednotne a premyslene.

Riadenie úloh umožňuje organizovať úlohy súvisiace s vašimi predajnými a marketingovými aktivitami. Používateľ môže v aplikácii vytvárať zoznamy úloh pre seba a následne priradiť úlohy iným používateľom, poprípade tímom používateľov. Ďalšou možnosťou je vytváranie aicky opakujúcich sa úloh a činností pozostávajúcich z niekoľkých úloh.